Verksamhetsplan - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om Arkivet

Verksamhetsplan för 2017
(Antagen vid Arkivets årsmöte 2017-04-28)

Grunden för Arkivets verksamhet är det inre arbetet. Här kommer uppordning, sortering och förtecknande av inlämnat material att prioriteras under verksamhetsåret. Arkivet kommer också som en del av det inre arbetet att fortsätta det mycket omfattande arbetet med att digitalisera de fotografiska samlingarna och då inte minst Bertil Perssons negativsamling, som utgör en dominerande del.
När det gäller den yttre verksamheten kommer Arkivet under verksamhetsåret att primärt fortsätta samarbetet med Centrum för Arbetarhistoria, Landskrona Museum, samt Varvshistoriska föreningen. Riktade insatser kommer att ske under året att sprida information om Arkivet och dess samlingar, samt inbjuda till samarbete.

Viktigast för den utåtriktade informationen om vår verksamhet är hemsidan och att denna fortsatt uppdateras.

Arkivet kommer under verksamhetsåret att genomföra en digitalisering av några få utvalda arkivalier från tio äldre föreningar. Att digitalisera hela arkiv är något som det kommer att ta åtskilliga år med att genomföra. Därmed blir det endast möjligt med att mäkta med mindre "punktinsatser".

Arkivet kommer under året att fortsätta föregående verksamhetsårs uppgift med att skanna in och dokumentera den stora samling av märken och nålar som vi erhållit från Olavi Laurila. Ett slutår för då denna åtgärd har utförts går inte i dag att precisera.

Kontinuerliga satsningar kommer fortsatt att göras i samarbete med Centrum för Arbetarhistoria för att informera allmänheten, och då inte minst uppsatsskrivande studerande, om arkivets unika möjligheter att här arbeta med historiskt källmaterial - från Landskrona med omnejd.

Under verksamhetsåret finns ambitionen att diskutera ett utökat samarbete med primärt Landskrona Museum om gemensamma aktiviteter för Arkivens dag; där Arkivets planer är att ej själv producera utställningar utan mer satsa på föredrag och till dessa en enklare presentation om ämnet för föredraget.

Strategisk plan
Under de kommande åren bör Arkivets inre verksamhet prioriteras med målet att hinna ifatt i arbetet med att ordna, sortera och registrera inlämnat material. Särskilda insatser bör också göras för att vidareutveckla Arkivets digitala tjänster och möjligheter. Till detta bör externa anslag sökas.

I den yttre verksamheten skall Arkivet, utöver det som specificeras i verksamhetsplanen, fortsätta sitt arbete med att vara en lokalhistorisk resurs i samarbete med andra institutioner för de lokalhistoriskt intresserade - för såväl forskare och studerande, som den lokalhistoriskt intresserade allmänheten. Det är då önskvärt att därmed utvidga samarbetet med bland annat skolor och diverse lokalhistoriskt inriktade föreningar i närområdet.

Arkivet bör också utveckla ett närmare samarbete med medlemsföreningarna i synnerhet, och övriga föreningar i allmänhet, om deras hantering av arkivfrågor och specifikt om arkivhandlingar. Arkivet skall medverka till att arkivfrågor och arkivaliers bevarande bör bli en naturlig del i respektive förenings och organisations interna verksamhet. Viktigt är då att ge råd om hanteringen av digitala data och bistå med att dessa ej går förlorade.

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content