Verksamhetsberättelse - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om ArkivetKören Aquarello

(Bilderna i denna verksamhetsberättelse är i relation till Kulturnatten den 12 oktober och Arkivens dag den 17 november 2018, samt är hämtade ur Arkivets bildarkiv.)

Under 2018 har Arkivets styrelse gjort ansträngningar för att upprätta ett nytt skriftligt avtal med Landskrona kommun efter att det förra löpte ut 2017-12-31. Något nytt avtal har inte tillkommit, men Arkivet har ett fortsatt gott samarbete med medarbetarna vid Landskrona museum och Kulturförvaltningen.

I maj beslutade Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning att skära ner Arkivets verksamhetsbidrag från 750 000 kronor till 500 000 kronor räknat på helår från 2018-07-01. Arkivets styrelse har sedan dess arbetat med att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna.

Vid ett extra medlemsmöte i juni informerades medlemmarna om de nya förutsättningarna, och vid det extra medlemsmötet i november togs beslutet att höja hyran/medlemsavgiften för föreningar, och medlemsavgiften för enskilda medlemmar. Andra ansträngningar har gjorts för att anpassa ekonomin; bl a har Arkivet sedan 2018-06-18 endast en anställd.

I slutet av november kom så ett nytt beslut från Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning att ytterligare sänka Arkivets verksamhetsbidrag till 300 000 kronor räknat per helår under perioden 2019-07-01 - 2021-06-30.

Antalet besökare till Arkivet och dess hemsida har minskat sedan föregående år, men siffrorna är ändå goda. Även antalet leveranser är något färre än 2017, men sådana variationer är normala. Ovissheten kring Arkivets verksamhet framöver är dock sådant som kan ha påverkat Arkivets siffror över besökare och leveranser.

Vad som händer i Arkivets verksamhet det kommande året beror mycket på medlemmarnas medverkan. Engagemang från medlemmarnas sida kommer att ha betydelse för vården av arkivhandlingarna.

Styrelsen
Ordförande: Jessica Kronvall
Vice Ordförande: Jörn Jönsson
Kassör och personalansvarig: Jonas Esbjörnsson
Ledamöter: Göran Nyström, Walter Steffert, Hans Wallengren, Eva Örtegren
Suppleanter: Anna Fernebro Marie Nielsén, Ulrika Nilsson
Revisorer: Carin Frank, Charlotte Jacobsson. Revisorsuppleant: Anders Kjellström
Valberedning: Håkan Andersson (sammankallande), Bjarne Andersen, Christian Jönsson, Niklas Karlsson.

Personal
Peter Böök, Björn Chebrell (t o m 2018-06-17).

Arkivpraktikanter: Nils-Olof Liljedahl, Annica Johansson, Måns Benjaminsson Ström (t o m 2018-01-31).
 

Styrelse- och arbetsutskottsmöten
Styrelsen har under år 2018 haft 8 protokollförda, samt ett konstituerande, sammanträden.

Besökare
Under år 2018 registrerade Arkivet 583 besökare. Arbetarrörelsens Arkivs arkivalier och samlingar har använts av den historieintresserade allmänheten.

Under året besöktes Arbetarrörelsens Arkivs webbsajt/hemsida landskronaarkivet.se 1352 gånger.

Aktiviteter
Under året har fokus legat på att anpassa verksamheten, både ekonomiskt och personalmässigt. Den interna verksamheten har handlat om att skapa nya rutiner för att gallra och förteckna inkommande arkivleveranser. Men framför allt har det varit en utmaning att anpassa administrationen till att utföras av endast en person.


Verdandis Bälgadraget

Arkivet har haft två större utåtriktade engagemang, båda förlagda till hösten. Under Kulturnatten den 12 oktober satsade Arkivet på ett renodlat musikevenemang, och kvällen började med att Verdandis Bälgadraget underhöll med sin populära repertoar. Sedan fortsatte programmet med skönsång av Öresundsvarvets Manskör och kören Aquarello.


Öresundsvarvets manskör

Arkivens dag inföll den 17 november, och var förlagd till Folkets hus i Landskrona. Det bjöds på en utställning om vykortets historia, och ett mycket uppskattat föredrag av Landskronas riksdagsman Niklas Karlsson (S). Tema för föredraget var ”Folkrörelsen nu och då”.


Niklas Karlsson

I kringarrangemang under Arkivens dag medverkade några av Arkivets medlemsföreningar: Centrum för Arbetarhistoria, Varvshistoriska föreningen i Landskrona, Verdandi Landskrona och Fredrika Bremerförbundet i Landskrona.

Samarbete
Under 2018 har samarbetet med Centrum för Arbetarhistoria, och Historiska institutionen vid Lunds universitet fortsatt, med gemensamma aktiviteter rörande Kulturnatten och Arkivens dag, samt gällande diskussioner om Arkivets framtid. Arkivet har även fortsatt sitt samarbete med Varvshistoriska föreningen i Landskrona och Landskrona museum.

Leveranser
Under 2018 har Arkivet tagit emot 10 leveranser på cirka 9 hyllmeter. Detta är en mindre mängd arkivalier i jämförelse med 2017, men sådana variationer är normala.

Årsmöte 2018
Den 25 april samlades enskilda medlemmar och ombud till årsmöte i Folkets hus i Landskrona, Lilla festsalen, med Jessica Kronvall som mötesordförande.

Representation
Arbetarrörelsens Arkiv var representerat vid årsmötena hos Centrum för Arbetarhistoria, ABF Nordvästskåne och Skånes Arkivförbund.


Hörnet Rådhustorget – Gamla Kyrkogatan år 1915

Arkivansvarige rapporterar
Arkivets arkivansvarige Walter Steffert har till uppgift att rapportera vad som hänt med de handlingar som Arkivets styrelse och tjänstemän producerat och mottagit under verksamhetsåret, samt att även äldre handlingar lämnats för långtidsförvaring och arkivering.

Arkivansvarig anmäler:
Arkivets handlingar för år 2017 och tidigare har lämnats för långtidsförvaring och kommer sedermera att förtecknas. Handlingar producerade under år 2018 förvaras fortsatt av respektive tjänsteman då dessa fortsatt kan vara aktuella för år 2019.
Arkivansvarig noterar att en policy för arkivansvarig har upprättats, med listning av de handlingskategorier som ingår. Vidare har en lista upprättats över de avtal som är aktuella för Arkivet.


Koloni i Fröjdenborgsvången år 1903.

På bilden syns: Wilhelmina Larsson, Decideria Larsson, Karl Larsson (zinkare), P Larsson (zinkare) och fru Larsson.

Medlemmar
Hedersmedlemmar: Eiwor Richard, Ove Elf, Maggan Rubin, Jimmy Rode, Jonna Eriksson, Alvar Månsson och Per-Erik Persson.

Enskilda medlemmar: Under året räknade Arkivet 16 enskilda medlemmar.

Föreningar: Nedanstående 78 organisationer var under året medlemmar i
Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona:

ABF LA/Nordvästra Skåne
ABF Skåne
Albins Folkhögskola
Astma och allergiförbund i Skåne
Astma och Allergiföreningen i Landskrona
Borstahusens Konstförening
Byggnads Skåne ”Landskrona material”
Centrum för Arbetarhistoria
Diabetesföreningen i Landskrona/Svalöv
Djurskyddet i Landskrona
Fastighetsanställdas Förbund
”Landskrona material”
Folk o Bygd
Folkets Hus i Asmundtorp
Folkets Hus i Glumslöv
Folkets Hus i Härslöv
Folkets Hus i Landskrona
Folkets Hus Svalöv
Fredrika Bremerförbundet Landskronakretsen
Föreningen Norden ”Landskrona material”
Glumslövs Socialdemokratiska Föreningen
GS avd 1 Västra Skåne co/LO Servicecenter AB
”Landskrona material”
Handels avd 6 ”Landskrona material”
Hjärt- och Lungsjukas för.
”Landskrona material”
Hotell o Restaurang Facket avd 5 Syd
”Landskrona material”
HSB Landskrona
Hyresgästföreningen Region Norra Skåne
”Landskrona material”
Häljarp-Saxtorps Byaförening
Härslövs Socialdemokratiska Föreningen
IF Metall MittSkåne ”Landskrona material”
IF Metall Nordvästra Skåne
”Landskrona material”
Innerstadens Socialdemokratiska förening
IOGT God Vinning, Landskrona
Jazzhouse Landskrona
Kommunal Skåne ”Landskrona material”
Kopparhögarna Koloniförening
Landskrona Arbetarkommun
Landskrona Golfklubb
Landskrona Handelsförening
Landskrona Trädgårdssällskap
Landskrona Kanotklubb
Landskrona Roddklubb
Landskrona Skyttegille
Landskrona Soroptimister
Larvi Socialdemokratiska förening
Lions Club Landskrona
Livs Region Syd ”Landskrona material”
LO-distriktet i Skåne ”Landskrona material”
Munkebäcks Samfällighetsförening
Målarna avd 2 Skåne ”Landskrona material”
Norra/Midhems Socialdemokratiska Föreningen
PRO Asmundtorp
PRO Billeberga
PRO Fridhill
PRO Häljarp
PRO Härslöv
PRO Kågeröd
PRO Samorganisation
PRO Sandvången
PRO Stenestad
PRO Teckmatorp
PRO Västra
PRO Öster
Röda Korset ”Landskrona material”
SEKO Skåne
SKPF avdelning 64 Landskrona
Socialdemokratiska kvinnoklubben i La.
Stiftelsen Svenska Golfmuseet
Svenska Elektrikerförbundet
Svalövs Arbetarkommun
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 2
”Landskrona material”
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 14
”Landskrona material”
Synskadades Förening
Unga Örnar Skånedistrikt
Varvshistoriska Föreningen i Landskrona
Verdandi Landskrona
Verdandi Skåne
Vänsterpartiet
Västra Socialdem. Föreningen i Landskrona

Slutord
Under 2018 har Arkivets verksamhet bedrivits enligt föreningens stadgar, och samlingarna har ordnats, förtecknats och vårdats enligt god arkivsed. Styrelsens uppfattning är att Arkivet har en viktig roll i Landskronas lokalhistoria. Arbetet med att vara aktiv för föreningar och folkrörelsen i Landskrona är en viktig del i Arkivets verksamhet.

Under året har Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning tagit beslut att sänka verksamhetsbidraget kraftigt, vilket får stora konsekvenser för de kommande åren. Engagemang från medlemmarnas sida kommer att få stor betydelse för en väl fungerande verksamhet.

Ett förslag som lades fram från Arkivet sida vid det extra medlemsmötet i november är att man inom föreningarna utser en arkivansvarig. Den arkivansvarige delar in arkivhandlingarna enligt en enklare handledning, en s k grovförteckning. 1-2 gånger om året kan föreningarnas arkivansvarige komma till Arkivet och få undervisning om arkivering.

Den stora fördelen för medlemmarna själva är att hyran/medlemsavgiften kan sänkas, eftersom ju mer välordnat arkivmaterialet är när det kommer till Arkivet, desto mindre plats tar det. Det blir också en betydande lättnad för Arkivets anställde, som då får mer tid att ägna åt inte minst besökare och annan medlemsvård.

P g a det händelserika året som nu läggs till handlingarna har Arkivets styrelse inte haft tillräckligt underlag för att kunna strukturera upp en verksamhetsplan för 2019. Därför kommer det kommande året delvis att handla om att landa i en verksamhetsplan för 2020.

Arkivets styrelse vill tacka Arkivets personal för arbetsinsatserna under det gånga året.

Avslutningsvis vill Arkivets styrelse rikta ett tack till gamla och nya medlemsorganisationer, till enskilda medlemmar samt till Centrum för Arbetarhistoria, Varvshistoriska föreningen samt Landskrona museum för ett gott samarbete.


Landskrona i april 2018


Styrelsen


Jessica Kronvall Jörn Jönsson          Jonas Esbjörnsson


Eva Örtegren Walther Steffert         Hans Wallengren


Göran Nyström


LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content