Nytt om Arkivet - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om Arkivet
Arkivets hemsida, landskronaarkivet.se, är nu certifierad
Sedan 2018-03-06 är nu denna sida i formen av:
https://landskronaarkivet.se/

Från Wikipedia om HTTPS:
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. HTTPS-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på Internet och för känsliga överföringar inom företag, för inloggning och hantering av privat information, samt mera allmänt för att skydda användarens integritet. Med HTTPS skall förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren skall kunna lita på att webbservern är densamma som den utger sig för att vara.
Läs gärna mer om HTTPS på Wikipedia
Skrivelse
Arkivets styrelse har beslutat vid styrelsemöte 16 januari 2018 att upprätta en skrivelse gällande "Arkivets framtid", som kommer att publiceras på denna hemsida då den föreligger - om skrivelsen intet nytt 2018-04-17 - måhända att styrelsen avvaktar Arkivets årsmöte 2018-04-25...

Uppsägning av personal
Arkivets styrelse har sagt upp Arkivets arkivarie den 16 januari 2018.

Utdrag från Kulturnämndens möte 2017-12-07
KN § 56
D.nr. 2017/2350

Ändrat redovisningsdatum gällande utredningen kring Arbetarrörelsens arkiv

Ärendebeskrivning
Under många år har kulturnämnden lämnat bidrag till Arbetarrörelsens arkiv. Under de senaste åren har bidraget varit 750 tkr per år. När denna kostnad vägs mot andra möjlighet och behov behöver bidraget reduceras. Ärendet har tidigare behandlats i nämnden (2017-10-18).

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-09
Bilaga protokollsutdrag från KN § 47, 2017

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta:
att med ändring av andra att-satsen (KN § 47, 2017) ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda och analysera konsekvenserna av att från 2018-07-01 lägga bidraget på nivån 500 tkr/år att redovisas vid nämndens sammanträde under tidig vår 2018.
Ajoumering begärs från Aqba Ar-Rawi (S) mellan kl 19:05 - 19:10.

Beslut
Kulturnämnden beslutar:
att med ändring av andra att-satsen (KN § 47, 2017) ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda och analysera konsekvenserna av att från 2018-07-01 lägga bidraget på nivån 500 tkr/år att redovisas vid nämndens sammanträde under tidig vår 2018.

Expediering:
STA

Länk till Kulturnämndens protokoll:
https://www.landskrona.se/kommun-politik/politik/insyn-protokoll/kallelser-och-protokoll/

Medlemsmöte om Arkivet
Arkivet höll medlemsmöte för medlemsföreningar och medlemmar med temat "Information och rådslag om Arkivets framtid" den 29 november. Här följer ett utdrag ur protokollet om vad som beslutades vid mötet:

§ 6. Information och rådslag om Arkivets framtid
Arkivets kassör Jonas Esbjörnsson började med att informera mötet om det ekonomiska läget. Han förklarade också hur Arkivet har lagt fram sitt förslag om nytt avtal till Kulturnämnden/Kulturförvaltningen.

Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2017, men trots detta har beslut om bidrag till Arkivet endast tagits för första halvåret 2018, vilket är 375 tkr kronor. Förslag till beslut för andra halvåret 2018 är 250 tkr, och därefter vad Arkivet tror sig förstå 500 tkr/år. Beslutet har skjutits fram till den 7 december.

Sverigedemokraterna har föreslagit ett industrimuseum i Landskrona. Kulturnämndens vice ordförande Aqba Ar – Rawi (S) informerade om att han har konfronterat SD:s ledamot i kulturnämnden om detta men inte fått något gehör.

Eva Örtegren, ledamot i Arkivets styrelse, höll ett anförande där hon betonade att medlemsföreningarna själv äger sina arkivalier, och därför själva bestämmer över dessa. Men om personalen reduceras kan Arkivets service till medlemmarna inte bli densamma, och då får styrelsen hitta en form för att kunna hålla arkivlokalerna öppna vid behov.

Efter vidare diskussioner beslutade mötet:

När beslut kommer från Kulturnämnden/Kulturförvaltningen, läggs det ut på Arkivets hemsida landskronaarkivet.se.

Arkivets styrelse kommer att utifrån detta utarbeta två eller tre olika förslag, om hur Arkivets framtid ska hanteras. Dessa förslag kommer att skickas ut med vanlig post till Arkivets medlemmar, samt läggas ut på Arkivets hemsida landskronaarkivet.se.

Arkivets styrelse kommer att kalla till ett nytt medlemsmöte där dessa förslag kommer att presenteras med efterföljande diskussion.

En debattartikel kommer att utarbetas, där man förklarar varför Arkivet behövs. Ett utkast till debattartikel kommer att skickas ut via mejl till de deltagare som lämnat sina mejladresser efter mötets avslutande.

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content